Historiek

Historiek van BVP

Door Holvoet Erik.

Verschillende malen werd mij al gevraagd of ik meer wist van het ontstaan van BVP. Wie is er eigenlijk mee begonnen? Hoelang bestaan we al ?

BVP is momenteel de langst bestaande Belgische vereniging van parkieten en papegaaienkwekers. Dit is zonder twijfel zo. Gedurende het ontstaan van BVP zijn er vele soortgelijke verenigingen opgestart en evenveel verdwenen. Er hebben zich ook een paar bestuursleden afgescheurd  in de loop der jaren, maar ook hier is niets ernstig van overgebleven (maar op die momenten had dit wel zeker zware financiële gevolgen voor het voortbestaan van BVP. Ik herinner mij nog dat bestuursleden Nationaal uit eigen zak de drukker hebben moeten betalen of er was geen uitgave meer geweest) 

BVP heeft tot op heden al die problemen omzeild of overwonnen. 

Enkele weetjes

·        De Heer Haegeman is 12 jaar lid geweest van het hoofdbestuur, als voorzitter, redacteur en op het laatst als penningmeester.

·        Holvoet Erik is redacteur vanaf 1988 tot heden.

·        Het ledenaantal was op de dag van de fusie (verder hier meer over) 1000 liefhebbers sterk. Het aantal is regelmatig gestegen of gedaald. 

·        BVP heeft vanaf het begin een eigen ringendienst gehad.

·        BVP heeft vanaf de eerste dagen shows en beurzen georganiseerd, deze activiteiten waren toen wel veel belangrijker dan nu. Al de provincies organiseerden hun eigen show, toen TT genoemd en BVP Nationaal deed jaarlijks een eigen grote TT. 

·        De provinciale afdelingen hebben altijd bestaan binnen BVP en hebben altijd een redelijk onafhankelijke koers gevaren. Soms zelfs een beetje te onafhankelijk. Er is zelfs een periode geweest dat BVP Oost-Vlaanderen naast Parkieten-revue ook nog een nieuwsbrief publiceerde.

·        In 1993/1994/1995 verscheen er in Parkieten-revue een bijkomende editie in het Frans. Ondanks dat dit maar 4 pagina’s bedroeg kwam hier toch wel wat reactie tegen. Daarom werd in 1996 besloten dat ABAP een eigen tijdschrift zou uitgeven ( revue des Psittacidés ) en een onafhankelijk bestuur zou samenstellen, binnen het overkoepelend geheel van BVP Nationaal. Ondertussen is ABAP een eigen vzw met een eigen bestuur en met een nauwe samenwerking met BVP.

·        BVP  is de enige vereniging die onder impuls van Emmanuel (uitvinder en uitwerker van het concept) en Dirk de moed heeft opgebracht om een gedragscode op te stellen en met certificaten te werken , dit om onze liefhebberij in een beter daglicht te brengen en het “gesjoemel??? zo veel mogelijk de kop in te drukken.

Het valt op dat we binnen BVP kunnen rekenen op verschillende nieuwe jonge en capabele krachten, dit in tegenstelling met tal van andere vogelverenigingen waar de vergrijzing zich sterker doorzet.

Enfin, na lang opzoeken heb ik de volledige geschiedenis van BVP kunnen ontwarren. Ook de respectievelijke Nationale voorzitters en redacteurs heb ik kunnen opsporen.

Ik heb ooit op de rommelmarkt te Turnhout een tijdschriftje gevonden genaamd “DE PARKIETENWERELD??? Dat was een 3 maandelijks tijdschrift van de Belgische Vereniging van Parkietenliefhebbers. Eerste jaargang juli 1954 (BVP) Voorzitter Raymaekers Liévin. Ter informatie hun lidgeld bedroeg toen 75 BEF. Of dit ooit een voorloper is geweest van de huidige BVP heb ik niet kunnen achterhalen.

Geschiedenis per jaar: 

1971      UBP ( Unie Belgische Parkietenliefhebbers) opgericht op 1 mei.
             Voorzitter Warson Robert, hij deed eveneens de redactie.

1973      Voorzitter blijft Warson R. maar de redactie wordt waargenomen door Haegeman M. 

1974      Voorzitter + redactie = Haegeman M.
             Parkieten-Revue (jaargang 6) voortvloeiend uit UBP vermeldt in zijn januarinummer van 1975 op pagina 1 :??? De kogel is door de kerk??? hier schrijft de Heer Haegeman dat er een fusie tot stand gekomen is tussen ABP en UBP, samen 1000 leden sterk en vanaf nu BVP genaamd.

1975      De heer Haegeman meldt in Parkieten Revue van maart 1975 reeds een afscheuring van enkele bestuursleden. Naam van de nieuwe club is niet vermeld. Nov. 1975 wordt de heer Mertens M. (Widooie-Haren) voorzitter. Haegeman blijft hoofdredacteur.

1980      de heer E. Claes, wordt voorzitter Nationaal BVP, Haegeman blijft hoofdredacteur, maar nu ad interim(Parkieten Revue telt nog steeds 24 pagina’s en verschijnt 11 x per jaar) de heer Mertens verdwijnt uit de lijst van de Nationale bestuursleden, zonder enige vermelding.

1981      De heer Claes blijft voorzitter maar doet ook de redactie, de heer Haegeman wordt penningmeester Nationaal.

1982      de heer E.Claes voorzitter en redacteur, Haegeman nog steeds penningmeester, maar de heer Sevenhans Robert wordt ondervoorzitter.

1983      alles blijft ongewijzigd.

1984      Voorzitter E. Claes, ondervoorzitter Sevenhans, de heer Haegemans verdwijnt uit het hoofdbestuur en de heer Karel Driessens wordt penningmeester.

1988      (maart) Robert Sevenhans wordt Nationaal voorzitter. De heer Eduard Claes blijft hoofdredacteur tot hij in sept opgenomen wordt in het ziekenhuis met een hartaanval. Holvoet neemt op dringende vraag van R.Sevenhans de redactie over ad interim. Volgende Nationale vergadering zal er een nieuwe redacteur aangesteld worden. Een oproep verschijnt in Parkieten Revue.

             De heer Holvoet wordt door het Nationaal bestuur aangesteld als redacteur van Parkieten Revue.

1989      De heer Danneels Gilbert wordt ondervoorzitter BVP Nationaal.

             Op 29 augustus overlijdt de heer Sevenhans plotseling tijdens zijn vakantie in Frankrijk. 

             Parkieten Revue omvat nu 36 pagina’s en verschijnt 12 maal.

             De heer Danneels wordt Nationale voorzitter.

1991      Mevrouw S.Goris Coeck wordt ondervoorzitter van BVP Nationaal. In maart vervangt ze de heer Danneels die zijn ontslag gegeven heeft.

1993      De heer Verdoodt Ivan wordt ondervoorzitter .

1994      (december)Verdoodt Ivan vervangt mevr. Goris Coeck als Nationaal voorzitter . Parkieten Revue heeft nu 40 pagina’s

1999      bestuur blijft ongewijzigd, Parkieten –revue gaat naar 44 pagina’s.

2000      start I. Verdoodt met een BVP Website

2001      (mei) wordt de heer Van Bedts Filip Nationaal Voorzitter BVP

2002      de website wordt overgenomen door de Heer Couwenbergh Hans

2003      Parkieten Revue gaat naar 56 bladzijden

2004      nov. wordt onze website overgenomen door de heer Emmanuel Tack.

2005      wordt de heer Loodts Dirk Nationaal voorzitter en de heer Mario Meirens eerste Nationaal ondervoorzitter. 

2006      wordt de heer Emmanuel Tack Provinciaal Voorzitter van Oost & West Vlaanderen.Wordt de website overgenomen door de heer Steve Van de Ponseele.

2007      De website wordt van Steve Van de Ponseele overgenomen en in een nieuw kleedje gestoken door De heer Drent Toon

2009      Emmanuel Tack wordt Nationaal Voorzitter

2010      Luc De Backer neemt de ringendienst over van Dirk Loodts. 

             Parkieten-revue wordt vanaf nu volledig in kleur gedrukt.

             BVP neemt het initiatief voor de eerste Dag van de Papegaai.

             Carl Lemmens neemt ontslag als Nationaal Ondervoorzitter.

             De ledenadministratie wordt gecentraliseerd bij Hilde Tytgat.

2011      Bert Van Gils wordt Nationaal Ondervoorzitter

2012      De website wordt overgenomen van Toon Drent en vernieuwd door D'hooge Pieter

2015      De website werd in een nieuw jasje gestoken door een ijverige student genaamd Degloire Jeroen.